Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU OFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

 • od dnia 08 stycznia do dnia 06 lipca;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

 • I turnus - od dnia 01 lutego do dnia 29 czerwca;
 • II turnus - od dnia 03 lipca do dnia 30 listopada;

W ROKU 2018 SZKOLENIE OCHOTNIKÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • I turnus - od dnia 08 stycznia do dnia 27 kwietnia;
 • II turnus - od dnia 07 maja do dnia 31 sierpnia;
 • III turnus - od dnia 04 września do dnia 21 grudnia;

Utworzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej -  służby przygotowawczej, regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.  zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. 2018 poz. 1459)


Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
    niekarana za przestępstwo umyślne,posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
    wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
    co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
    co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
    oficerów – uczelnie wojskowe;
    podoficerów – szkoły podoficerskie;
    szeregowych – ośrodki szkolenia.
    Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
     
    Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

    podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera, kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
    elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
    oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1920 zł brutto;
    podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1280 zł brutto;
    szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 960 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
    dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
    dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
    dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
    Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
    Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust.1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
    Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
     

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 2018 poz. 1459);

 •  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 449).

 
     Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do pobrania

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły  ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej- w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

    Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrznego bezpiecznym podisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpsie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2013 r. poz. 235).

    Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczna kopię deokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy wniosek nie spełenia wymagań formalnych wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegajacą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

    W przypadku osoby będacej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy.
     
    Informacje dotyczące  służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku w  pokoju 102 lub pod nr telefonu  261-441-048
 
   

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Służba przygotowawcza - Informacje dla kandydatów

Przepustka do służby, czyli informator dla kandydatów do służby przygotowawczej

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
Okrężna 25 a
87-800 Włocławek
tel. 261441040
fax. 261441030
wkuwloclawek@ron.mil.pl

  
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.