Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba przygotowawcza

TERMINY POWOŁAŃ W 2021 ROKU

W 2021 ROKU SZKOLENIE W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH REALIZOWANE BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

    11 stycznia - 6 lutego;
    8 lutego - 6 marca;
    22 lutego - 20 marca;
    8 marca - 2 kwietnia;
    6 kwietnia - 1 maja;
    4 - 29 maja;
    7 czerwca - 3 lipca;
    5 - 31 lipca;
    2 - 28 sierpnia;
    30 sierpnia - 25 września;
    27 września - 23 października;
    15 listopada - 11 grudnia.

Już w trakcie pełnienia  służby przygotowawczej osoby powołane mogą rozpocząć rekrutację do zawodowej służby wojskowej.


Utworzenie nowego rodzaju czynnej służby wojskowej -  służby przygotowawczej, regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r.  zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372)


Służba Przygotowawcza - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób nie podlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

Powołanie do tej służby powstaje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
    niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
    wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
    co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
    co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
    oficerów – uczelnie wojskowe;
    podoficerów – szkoły podoficerskie;
    szeregowych – ośrodki szkolenia.
    Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
     
    Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
    oficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 2466 zł brutto;
    podoficerów — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1644 zł brutto;
    szeregowych — przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1233 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
    dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
    dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
    dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – 28 dni.
    Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
    Czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony - stosownie do regulaminu kształcenia tej służby - pod warunkiem zawarcia porozumienia w tej sprawie przez szkołę lub organizację pozarządową z komendantem szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia, o których mowa w art. 98b ust.1. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
    Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
     

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. 2021 poz. 372);

 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. 2021 poz. 99);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 449);
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 października 2020 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2020 r.,poz. 1857)

 
     Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do pobrania

    Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły  ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej- w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

    Wniosek składa się w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego opatrznego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2020 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 04 marca 2020 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2020 r. poz. 346).

    Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczna kopię dokumentów.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów okazuje się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

    W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy.
     
    Informacje dotyczące  służby przygotowawczej można uzyskać  w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku w  pokoju 102 lub pod nr telefonu  261-441-048
 
   

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku
Okrężna 25 a
87-800 Włocławek
tel. 261441040
fax. 261441030
wkuwloclawek@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.